Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

01.03.2018
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; firmamız veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyebilecek ve anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Kişisel verinin tanımı

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs.) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz, öncelikle e-ticaret kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında e-ticaret firması olarak sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir.

  • Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi,
  • Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması,
  • Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması,

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi

Kişisel verileriniz; internet sitemiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS, sosyal medya veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, yüzyüze görüşme yöntemiyle vs. çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi ve size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi, memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi ve ayrıca firmamız için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde çizilen çerçeve içinde, firmamız ilgili birimleri, stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir ve ilgili tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.

4. Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel verileriniz, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı firmalara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışı kurumlara ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

6. Kanun kapsamındaki haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince; firmamıza başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun'un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi Sibel Kuşçu Tasarım Evi; Tarabya Mah. Zambak Sok. Dostlar Apt. No: 17A Sarıyer / İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.